รายวิชาทั้งหมด 
มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
นิติวิทยาศาสตร์
อาชญาวิทยา
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
พลวัตสังคมโลก
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาไทย 1
แนวคิดเกี่ยวกับระบบโลก